Marie

206 tekstów – auto­rem jest Ma­rie.

Dobranoc

Słońca,
co czu­wa nad Tobą,
gdy się gdzieś spieszysz,
co pro­mieniem otula,
gdy sza­lika nie masz...

Ciepła,
co Twą duszę ogrzeje,
gdy w krainie zi­my przebywasz,
co sto­pi pokłady zimna,
gdy nadzieja zda­je się być daleko...

Uśmiechu,
co o po­ran­ku Ciebie powita,
gdy nie chce się wstawać,
co będzie bez­wa­luto­wym darem,
gdy nie masz czym zapłacić...

...te­go Ci życzę. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 16 stycznia 2018, 23:20

* * *

On zmęczo­ny i zły na cały dzień,
w psychicznym dole...

Ona widząc to ot­worzyła siebie,
chmu­rami otoczyła,
słońcem og­rzała i deszczem ukoiła.

On miał się lepiej,
choć na­dal w swoim świecie.

Ona to ro­zumiała i spokój mu ofiarowała,
mi­mo, że [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 17 lipca 2017, 21:55

Miał jas­ne włosy i bladą cerę, nig­dy niemuśniętą słońcem,
smut­ny­mi ocza­mi sa­mot­nie spoglądał na ludzi,
niero­zumiany, niedo­ceniany i niedostrzegany,
podróżnik, długo­dys­tanso­wiec i marzyciel...

Miał de­likat­ne dłonie i nieba­nal­ne spojrzenie,
piękny, cu­dow­ny, monumentalny,
chodził zna­nymi so­bie ścieżkami,
zaw­sze dostępny, zawsze [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 25 marca 2017, 20:52

Jechała po­ciągiem, który po­woli wy­hamo­wywał, a za ok­nem wi­doki sta­wały się co­raz bar­dziej szare.
Minęła zatłoczo­ne pen­do­lino i wielop­rze­siad­ko­wy regionalny.

Nie wy­siadła - czekała...

Może prze­siądzie się w następny...

Ale ja­ki to będzie? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 1 lutego 2017, 20:51

* * *

On pod śniegiem ukryty,
mil­cze­niem przyciąga.

Mchem zarośnięty,
przycza­jony lis... czeka.

Ona Słońcem okryta,
pro­mienieje... i spa­la się w ot­chłani duszy.

Liśćmi zakryta,
nadziei umyka. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 12 grudnia 2016, 21:32

* * *

Była Je­go tłem,
Lalką ub­raną w ład­ne piórka,
Cieniem, bez które­go nikt jej nie widział.

Była wiat­rem znad doliny,
Pias­kiem pod stopami,
La­taw­cem unoszącym się na niebie.

Była za­bawką bez sznurków,
Bez­ludną wyspą, oazą spo­koju,
Śmie­chem i pośpie­chem Je­go życia.

Ona i On.
Po­dob­ni?
In­ni?
Szczęśliwi... 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 18 czerwca 2016, 14:57

* * *

Płakała, widząc swoją bezsilność.
Była smut­na, widząc w so­bie pustkę.
Łkała, czując prze­nikający ją ból.

On, myślał - "Nie umiem jej pomóc.
Po­mimo, że wie­dzie się nam dobrze.
Kocham, to wys­tar­czy przecież.
Nie wiem co Ci jest".

Ona, widziała coś innego...
...ciągły pośpiech,
...brak czasu,
...wyłado­wywa­nie złej energii,
...pre­ten­sje o nic.

Cza­sem można naj­bar­dziej pomóc...
...gdy jest się po pros­tu blisko.

To wystarczy.

(po­myśl, może nieda­leko jest ktoś, kto pot­rze­buje bliskości...) 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 14 czerwca 2016, 23:50

Chodziła zatłoczo­nymi uli­cami, nieus­tannie samotna.
Zjeździła wiele miast, szu­kając brat­niej duszy.
La­tała w przes­tworzach, podzi­wiając niebo...
...nikt jej zauważał po­mimo jej piękna.

Nadzieja... niewidzial­na przy­jaciółka, której nikt nie dos­trze­ga i nikt nie chce. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 czerwca 2016, 23:43

* * *

Mo­je marze­nie jest pros­te w swej postaci.

Chciałabym...
...móc się codzien­nie budzić z uśmiechem,
...każde­go dnia mieć powód do radości,
...w dzień czuć spokój i bezpieczeństwo,
...mieć parę słonecznych (ale nie różowych) okularów,
...wie­czo­rem wra­cać do przy­tul­ne­go zakątka,
...za­sypiać otu­lona ciepłem i śnić, że...
...nie jest to sen.

Mieć taką codzienność...
...która roz­pa­la i da­je nadzieję,
...otacza dob­rem i wi­ta czułym gestem,
...tu­li pro­mieniami słońca
...i chro­ni war­stwą błękit­nych chmur.

To mo­je marze­nie, które nie jest wca­le ta­kie proste. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 10 maja 2016, 21:36

* * *

Czym jest piękno dziewczyny,
której oczy są zasłane łzami?
Czym jest uśmiech mężczyzny,
gdy co dzień wra­ca do pus­te­go domu?
Czym jest ich codzienność,
gdy każde osob­no przez życie brnie?
Czym jest wspólne szczęście,
gdy będąc ra­zem są na­dal sami?

Co oz­nacza ciepło?
Czym jest bezpieczeństwo?
Z kim czu­jesz spokój?

Wiele py­tań, mało odpowiedzi.
Tak dużo rad, tak niewiele przydatnych.
Wielu mądrych, którzy sa­mi są nieszczęśliwi.
Wielu mędrców, którzy sa­mi potrzebują...
.... KOGOŚ. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 7 lutego 2016, 12:01

Marie

Dusza romantyka w ciele realistki... Patrząca z nadzieją w chmury... Zagubiona w codzienności... Pokonująca lęki i słabości... Pragnąca bliskości... Szukająca swojego miejsca w życiu... Zwyczajna dziewczyna z uśmiechem w sercu :)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

30 stycznia 2018, 12:05fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dobranoc

21 stycznia 2018, 21:56Marie sko­men­to­wał tek­st Dobranoc

18 stycznia 2018, 07:38giulietka sko­men­to­wał tek­st Dobranoc

17 stycznia 2018, 18:14PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Dobranoc

17 stycznia 2018, 10:53fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dobranoc

17 stycznia 2018, 09:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st Dobranoc

16 stycznia 2018, 23:20Marie do­dał no­wy tek­st Dobranoc

25 marca 2017, 21:40Salomon sko­men­to­wał tek­st Miał jas­ne włosy i [...]

25 marca 2017, 21:31scorpion sko­men­to­wał tek­st Miał jas­ne włosy i [...]

25 marca 2017, 21:25scorpion sko­men­to­wał tek­st Miał jas­ne włosy i [...]